średniowiecze


Amesbury Psalter.jpg

Niejaki Plotyn w III w.n.e.stwierdzi?, i? wstydzi si?, ?e posiada cia?o. I tak te? wygl?da ca?a sztuka tego okresu. Daleki, niepoznawalny Bóg i równie nierzeczywista Matka Boska - symbole ?wi?to?ci i chwa?y.

3 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 273 razy

renesans


sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg

XV w. przyniós? o?ywcze, wyzwalaj?ce spojrzenie na ?wiat. Do ?ask wróci?a tradycja antyczna - zami?owanie do natury, barwno?ci i rado?ci ?ycia, d??enie do równowagi i harmonii. Pojawi? si? nowy nurt filozoficzny - humanizm - d??enie do poznawania natury. Wa?ny sta? si? cz?owiek i... jego cia?o.

13 plików, ostatni dodany 09, Grudzień 2004
Album oglądany 343 razy

barok


rembran_danae.jpg

W XVI w. ko?ció? katolicki wyst?pi? przeciw niepokoj?cym ruchom ogarniaj?cym niemal ca?? Europ? - reformacji. Domagano si?, by podda? sztuk? kontroli w?adz ko?cielnych - odrzuci? poga?skie tematy i poga?sk? nago??. Postaciom stworzonym w Kaplicy Syksty?skiej przez Micha?a Anio?a domalowano "spódniczki", a ?wi?ta inkwizycja zacz??a tropi? wszelkie przejawy wolnej my?li. W sztuce najwa?niejsza sta?a si? duchowo??, a przepych, bogactwo i udramatyzowanie form mia?y podkre?li? rang? ko?cio?ów.

23 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 309 razy

klasycyzm


kla4.jpg

W epoce O?wiecenia ogólnie obowi?zuj?cym ?ród?em wszelkiego poznania sta? si? rozum. By? to czas rozs?dku i powagi. Miejsce barokowego idealizmu zaj?? racjonalizm, a dynamika odesz?a w imi? dostojnej statyki. Kolorystyka zgas?a, a podstawow? rol? zacz?? pe?ni? wyra?ny rysunek.

4 plików, ostatni dodany 14, Listopad 2004
Album oglądany 199 razy

romantyzm


Senora Sabasa Garcia.jpg

Rewolucja francuska o?ywi?a wyobra?ni? europejskich twórców. Powróci?a dynamika i ostre kontrasty ?ywych barw. Modne sta?y si? w?tki literackie, ba?niowy nastrój. Arty?ci odtwarzali natur? drobiazgowo i precyzyjnie, nadaj?c jej klimat tajemniczo?ci i grozy. Postacie sta?y si? uduchowione i symboliczne. Bardzo wa?ny by? w?tek walki o wyzwolenie i zachowanie w?asnej godno?ci. Walka i cierpienie to tragiczna konieczno?? bohatera romantycznego.

7 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 268 razy

realizm


1.jpg

Pozytywizm przynió? refleksj? nad niedol? ni?szych klas. Na p?ótnach pojawili si? pro?ci ludzie przy zwyk?ych zaj?ciach. Ich postaciom nadawano znamiona godno?ci i wielko?ci. Arty?ci odkrywali uroki wsi, pi?kno niewyszukanych widoków, swojskiej natury. Z umi?owaniem oddawano si? analizie kszta?tów ob?oków, drzew, patwisk, pól, piaszczystych wiejskich dróg.

10 plików, ostatni dodany 14, Kwiecień 2006
Album oglądany 279 razy

albumów: 15 stron: 3 1

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
bar2.jpg
Zuzanna i starsi1655 odsłon
bar8.jpg
Szyjąca Kobieta1785 odsłon
kub12.jpg
Dziewczynka przed lustrem1129 odsłon
art27.jpg
Tańczące kobiety617 odsłon
corot_list.jpg
List992 odsłon
Painter_s Honeymoon.jpg
Miesiąc miodowy malarza466 odsłon
joconde.jpg
Mona Lisa8021 odsłon
delfic.jpg
Sybilla Delficka (fragment fresku w kaplicy Sykstyńskiej)4339 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1063 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa839 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
835 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness879 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8570 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4501 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3747 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2619 odsłon26, Listopad 2004